STATUT

 

STATUT STOWARZYSZENIA

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 • 1 Nazwa Stowarzyszenia, logo, osobowość prawna
 1. Stowarzyszenie nosi nazwę „MAMY TARNÓW”.
 2. Stowarzyszenie może używać wyróżniający je znak graficzny (logo) i pieczęć.
 3. Stowarzyszenie jako organizacja zarejestrowana posiada osobowość prawną. Nazwa i znak graficzny (logo) Stowarzyszenia podlegają ochronie prawnej.
 4. Stowarzyszenie może ubiegać się o uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego.
 • 2 Siedziba, teren działania i czas trwania Stowarzyszenia
 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Tarnów.
 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.
 • 3 Praca na rzecz Stowarzyszenia

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

 • 4 Podstawy działania

Stowarzyszenie działa zgodnie z:

 1. obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa,
 2. niniejszym Statutem,
 3. regulaminami organów Stowarzyszenia,
 4. uchwałami organów Stowarzyszenia.

Rozdział II
Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

 • 5 Cele Stowarzyszenia
 1. zrzeszenie rodziców oraz specjalistów z dziedzin bliskich rodzinie. Podejmowanie działań edukacyjnych, terapeutycznych, wspomagających poprawne funkcjonowanie rodzin na każdym jej etapie istnienia, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin mieszkających na terenie miasta Tarnowa i gmin powiatu tarnowskiego;
 2. propagowanie idei wychowania w duchu rodzicielstwa bliskości i wzmacnianie rodziców w postawie świadomego rodzicielstwa.
 3. organizowanie prelekcji i warsztatów w tematyce różnych aspektów wychowania dzieci i funkcjonowania rodziny.
 4. stworzenie i doskonalenie metodyki wspomagania rodziny na każdym z jej etapów funkcjonowania (narzeczeństwo, partnerstwo, rodzicielstwo, dojrzałe małżeństwo) poprzez konsultacje i dostęp do narzędzi terapeutycznych, specjalistów w tej dziedzinie.
 5. wspieranie rozwoju dzieci;
 6. wspieranie rozwoju rodziny, pojmowanej jako miejsce wzrastania zarówno dzieci, jak i rodziców;
 7. wszechstronna pomoc rodzinie poprzez działalność edukacyjną, kulturalną; charytatywną oraz działalność z zakresu ochrony oraz promocji zdrowia i pomocy społecznej, mechanizmy zapobiegające wykluczeniu społecznemu;
 8. prowadzenie działalności edukacyjnej na każdym etapie;
 9. wspieranie rodziny w poprawie świadomości zdrowotnej, proekologicznej, zwłaszcza kobiet i ich otoczenia zwłaszcza w okresie przygotowania do ciąży, okresu ciąży i połogu;
 10. świadczenie wsparcia i pomocy pedagogicznej i psychologicznej, rewizja klasycznych metod wychowawczych i promowanie nowych idei wychowania;
 11. szkolenia dla nauczycieli, kadry pedagogicznej i rad pedagogicznych;
 12. szkolenia dla personelu medycznego pracującego z rodzinami i dziećmi;
 13. organizowanie akcji, szkoleń, warsztatów, itd. związanych z opieką okołoporodową, jako działania szkoły świadomego rodzicielstwa (położna, doula), doradztwa laktacyjnego, opieki fizjoterapeutycznej dla kobiet w ciąży i w połogu oraz ich dzieci;
 14. doradztwo, indywidualny i grupowy coaching, mentoring, grupy wsparcia dla rodzin, kobiet, mężczyzn, doradztwo zawodowe;
 15. propagowanie modelu wspólnego pełnienia obowiązków opiekuńczych i domowych oraz wzmacnianie mężczyzn w roli obecnego i aktywnego ojca, grupa świadomego ojcostwa;
 16. organizowanie warsztatów twórczych dla dzieci i młodzieży, dla rodzin;
 17. wydawanie broszur, ulotek, kwartalnika dystrybuowanego w przychodniach, przedszkolach itp.;
 18. współpraca międzypokoleniowa;
 19. działania w środowisku lokalnym – region, miasto Tarnów, gminy powiatu tarnowskiego;
 20. działania wspierające przedsiębiorczych rodziców w Tarnowie i gminach powiatu tarnowskiego;
 21. organizowanie i prowadzenie wolontariatu, prowadzenie animacji społecznych na terenie miasta Tarnowa i gmin powiatu tarnowskiego;
 22. tworzenie miejsc opieki dziennej, placówek edukacyjnych (tj. klub dziecięcy, żłobek, przedszkole, szkoła) zwłaszcza w gminach, które nie dysponują takimi placówkami;
 23. organizowanie różnego rodzaju imprez oraz udział w wydarzeniach organizowanych przez inne osoby i instytucje;
 24. prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej, translatorskiej, publikowanie prac naukowych, prowadzenie m. in. stron internetowych, portali informacyjnych, blogów, itd.;
 25. prowadzenie innych form działalności mogących służyć celom oraz realizacji zadań Stowarzyszenia;

 

 • 6 Sposoby realizacji celów Stowarzyszenia

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego. Dochód z odpłatnej działalności pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji zadań statutowych stowarzyszenia.

 • 6.1 Nieodpłatna działalność pożytku publicznego
 1. Podejmowanie działań edukacyjnych, terapeutycznych, wspomagających poprawne funkcjonowanie rodzin na każdym jej etapie istnienia, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin mieszkających na terenie miasta Tarnowa i gmin powiatu tarnowskiego;
 2. organizowanie prelekcji i warsztatów w tematyce różnych aspektów wychowania dzieci i funkcjonowania rodziny.
 3. prowadzenie działalności edukacyjnej na każdym etapie funkcjonowania rodziny;
 4. wspieranie rodziny w poprawie świadomości zdrowotnej, proekologicznej, zwłaszcza kobiet i ich otoczenia, szczególnie w okresie przygotowania do ciąży, okresu ciąży i połogu;
 5. świadczenie wsparcia i pomocy pedagogiczno- psychologicznej;
 6. szkolenia dla nauczycieli, kadry pedagogicznej i rad pedagogicznych;
 7. szkolenia dla personelu medycznego pracującego z rodzinami i dziećmi;
 8. organizowanie akcji, szkoleń, warsztatów, itd. związanych z opieką okołoporodową, jako działania szkoły świadomego rodzicielstwa (położna, doula), doradztwa laktacyjnego, opieki fizjoterapeutycznej dla kobiet w ciąży i w połogu oraz ich dzieci;
 9. doradztwo, indywidualny i grupowy coaching, mentoring, grupy wsparcia dla rodzin, kobiet, mężczyzn, nastolatków, seniorów, doradztwo zawodowe;
 10. organizowanie warsztatów twórczych dla dzieci, młodzieży, dla rodzin;
 11. wydawanie broszur, ulotek, kwartalnika dystrybuowanego w przychodniach, przedszkolach itp.;
 12. działania w środowisku lokalnym – region, miasto Tarnów, gminy powiatu tarnowskiego;
 13. działania wspierające przedsiębiorczych rodziców w Tarnowie i gminach powiatu tarnowskiego;
 14. organizowanie i prowadzenie animacji społecznych na terenie miasta Tarnowa i gmin powiatu tarnowskiego;
 15. tworzenie miejsc opieki dziennej, placówek edukacyjnych (tj. klub dziecięcy, żłobek, przedszkole, szkoła) zwłaszcza w gminach, które nie dysponują takimi placówkami;
 16. organizowanie różnego rodzaju imprez oraz udział w wydarzeniach organizowanych przez inne osoby i instytucje;
 17. prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej, translatorskiej, publikowanie prac naukowych, prowadzenie m. in. stron internetowych, portali informacyjnych, blogów, itd.;
 18. prowadzenie innych form działalności mogących służyć celom oraz realizacji zadań Stowarzyszenia;
 19. kształcenie ustawiczne dorosłych i inne formy kształcenia;
 20. działania edukacyjne, kulturalne, profilaktyczne i terapeutyczne ukierunkowane na prawidłowy rozwój emocjonalny, społeczny i osobowy każdego człowieka, niezależnie od wieku i jego sytuacji;
 21. współpraca z innymi podmiotami na rzecz rozwiązywania problemów wychowawczych, edukacyjnych i społecznych poprzez wspólne konferencje, seminaria, zjazdy tematyczne, plenery;
 22. rozwijanie nowatorskich form działalności kulturalnej;
 23. organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych;
 24. działalność gastronomiczna;
 25. organizacja wyjazdów wakacyjnych, innych form aktywności w czasie wolnym: ferii, zimowisk, rodzinnych wyjazdów;
 26. animacja skierowana do dzieci, młodzieży i społeczności lokalnych;
 27. angażowanie lokalnych społeczności w działalność prospołeczną i edukacyjną;
 28. przygotowywanie i wdrażanie programów edukacyjnych i szkoleniowych;
 29. administrowanie projektami edukacyjnymi i szkoleniowymi;
 30. organizację wypoczynku oraz zajęć edukacyjnych, rekreacyjnych, kulturalnych, sportowych i innych dla dzieci i młodzieży wraz z rodzinami, także tych z trudnościami materialnymi;
 31. działalność szkoleniową mającą na celu wdrożenie programów Stowarzyszenia przez inne osoby i podmioty;
 32. ułatwianie aktywności społecznej i zawodowej osób objętych programami stowarzyszenia poprzez doradztwo, szkolenia, staże, poradnictwo i inne narzędzia i formy wsparcia;
 33. przygotowywanie i rozwój narzędzi informatycznych wspierających realizację celów statutowych;
 34. organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów, spotkań dyskusyjnych i wyjazdów studyjnych, w tym zagranicznych;
 35. samodzielne lub łączne z innymi podmiotami prowadzenie projektów i działań realizujących cele Stowarzyszenia, w tym kampanii oraz badań społecznych;
 36. powoływanie lub wspieranie powstawania grup roboczych przy Stowarzyszeniu, których celem jest prowadzenie działań w zakresie celów Stowarzyszenia;
 37. organizowanie imprez, koncertów, gal, konkursów i innych imprez mających na celu promocję działalności statutowej Stowarzyszenia;
 38. rozpowszechnianie idei programów edukacyjnych w środkach masowego przekazu, poprzez organizowanie i przeprowadzanie kampanii promocyjno-informacyjnych;
 39. działalność wydawniczą oraz medialną w zakresie wszystkich dostępnych środków masowego przekazu oraz masowego komunikowania;
 40. wymiana i edukacja kulturalna;
 41. współpraca międzyregionalna i międzynarodowa z innymi osobami i podmiotami;
 42. współpraca ze żłobkami, punktami opieki, klubami malucha, przedszkolami, szkołami, uczelniami wyższymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi w zakresie działań statutowych;
 43. współpraca z samorządami, mediami i organizacjami pozarządowymi;
 44. współpraca z podmiotami prowadzącymi działalność zbieżną z celami Stowarzyszenia;
 45. współpraca z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Stowarzyszenia;
 46. prowadzenie własnej działalności charytatywnej poprzez: organizowanie kwest pieniężnych, organizowanie zbiórek pieniężnych w kraju i za granicą, pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych;
 47. pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych oraz usług wspomagających działania zgodnie ze statutowymi celami Stowarzyszenia;
 48. działania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
 49. działania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
 50.  działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 51. działania na rzecz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, działalności na rzecz integracji cudzoziemców;
 52. ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.) oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 53. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 54. działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
 55. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
 56. działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 57. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
 58. działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 59. działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa
 60. działalność na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
 61. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

 

 

 • 6.2 Odpłatna działalność pożytku publicznego

 

 1. Podejmowanie działań edukacyjnych, terapeutycznych, wspomagających poprawne funkcjonowanie rodzin na każdym jej etapie istnienia, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin mieszkających na terenie miasta Tarnowa i gmin powiatu tarnowskiego;
 2. organizowanie prelekcji i warsztatów w tematyce różnych aspektów wychowania dzieci i funkcjonowania rodziny.
 3. prowadzenie działalności edukacyjnej na każdym etapie funkcjonowania rodziny;
 4. wspieranie rodziny w poprawie świadomości zdrowotnej, proekologicznej, zwłaszcza kobiet i ich otoczenia, szczególnie w okresie przygotowania do ciąży, okresu ciąży i połogu;
 5. świadczenie wsparcia i pomocy pedagogiczno- psychologicznej;
 6. szkolenia dla nauczycieli, kadry pedagogicznej i rad pedagogicznych;
 7. szkolenia dla personelu medycznego pracującego z rodzinami i dziećmi;
 8. organizowanie akcji, szkoleń, warsztatów, itd. związanych z opieką okołoporodową, jako działania szkoły świadomego rodzicielstwa (położna, doula), doradztwa laktacyjnego, opieki fizjoterapeutycznej dla kobiet w ciąży i w połogu oraz ich dzieci;
 9. doradztwo, indywidualny i grupowy coaching, mentoring, grupy wsparcia dla rodzin, kobiet, mężczyzn, nastolatków, seniorów, doradztwo zawodowe;
 10. organizowanie warsztatów twórczych dla dzieci, młodzieży, dla rodzin;
 11. wydawanie broszur, ulotek, kwartalnika dystrybuowanego w przychodniach, przedszkolach itp.;
 12. działania w środowisku lokalnym – region, miasto Tarnów, gminy powiatu tarnowskiego;
 13. działania wspierające przedsiębiorczych rodziców w Tarnowie i gminach powiatu tarnowskiego;
 14. organizowanie i prowadzenie animacji społecznych na terenie miasta Tarnowa i gmin powiatu tarnowskiego;
 15. tworzenie miejsc opieki dziennej, placówek edukacyjnych (tj. klub dziecięcy, żłobek, przedszkole, szkoła) zwłaszcza w gminach, które nie dysponują takimi placówkami;
 16. organizowanie różnego rodzaju imprez oraz udział w wydarzeniach organizowanych przez inne osoby i instytucje;
 17. prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej, translatorskiej, publikowanie prac naukowych, prowadzenie m. in. stron internetowych, portali informacyjnych, blogów, itd.;
 18. prowadzenie innych form działalności mogących służyć celom oraz realizacji zadań Stowarzyszenia;
 19. kształcenie ustawiczne dorosłych i inne formy kształcenia;
 20. działania edukacyjne, kulturalne, profilaktyczne i terapeutyczne ukierunkowane na prawidłowy rozwój emocjonalny, społeczny i osobowy każdego człowieka, niezależnie od wieku i jego sytuacji;
 21. współpraca z innymi podmiotami na rzecz rozwiązywania problemów wychowawczych, edukacyjnych i społecznych poprzez wspólne konferencje, seminaria, zjazdy tematyczne, plenery;
 22. rozwijanie nowatorskich form działalności kulturalnej;
 23. organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych;
 24. działalność gastronomiczna;
 25. organizacja wyjazdów wakacyjnych, innych form aktywności w czasie wolnym: ferii, zimowisk, rodzinnych wyjazdów;
 26. animacja skierowana do dzieci, młodzieży i społeczności lokalnych;
 27. angażowanie lokalnych społeczności w działalność prospołeczną i edukacyjną;
 28. przygotowywanie i wdrażanie programów edukacyjnych i szkoleniowych;
 29. administrowanie projektami edukacyjnymi i szkoleniowymi;
 30. organizację wypoczynku oraz zajęć edukacyjnych, rekreacyjnych, kulturalnych, sportowych i innych dla dzieci i młodzieży wraz z rodzinami, także tych z trudnościami materialnymi;
 31. działalność szkoleniową mającą na celu wdrożenie programów Stowarzyszenia przez inne osoby i podmioty;
 32. ułatwianie aktywności społecznej i zawodowej osób objętych programami stowarzyszenia poprzez doradztwo, szkolenia, staże, poradnictwo i inne narzędzia i formy wsparcia;
 33. przygotowywanie i rozwój narzędzi informatycznych wspierających realizację celów statutowych;
 34. organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów, spotkań dyskusyjnych i wyjazdów studyjnych, w tym zagranicznych;
 35. samodzielne lub łączne z innymi podmiotami prowadzenie projektów i działań realizujących cele Stowarzyszenia, w tym kampanii oraz badań społecznych;
 36. powoływanie lub wspieranie powstawania grup roboczych przy Stowarzyszeniu, których celem jest prowadzenie działań w zakresie celów Stowarzyszenia;
 37. organizowanie imprez, koncertów, gal, konkursów i innych imprez mających na celu promocję działalności statutowej Stowarzyszenia;
 38. rozpowszechnianie idei programów edukacyjnych w środkach masowego przekazu, poprzez organizowanie i przeprowadzanie kampanii promocyjno-informacyjnych;
 39. działalność wydawniczą oraz medialną w zakresie wszystkich dostępnych środków masowego przekazu oraz masowego komunikowania;
 40. wymiana i edukacja kulturalna;
 41. współpraca międzyregionalna i międzynarodowa z innymi osobami i podmiotami;
 42. współpraca ze żłobkami, punktami opieki, klubami malucha, przedszkolami, szkołami, uczelniami wyższymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi w zakresie działań statutowych;
 43. współpraca z samorządami, mediami i organizacjami pozarządowymi;
 44. współpraca z podmiotami prowadzącymi działalność zbieżną z celami Stowarzyszenia;
 45. współpraca z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Stowarzyszenia;
 46. prowadzenie własnej działalności charytatywnej poprzez: organizowanie kwest pieniężnych, organizowanie zbiórek pieniężnych w kraju i za granicą, pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych;
 47. pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych oraz usług wspomagających działania zgodnie ze statutowymi celami Stowarzyszenia;
 48. działania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
 49. działania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
 50.  działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 51. działania na rzecz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, działalności na rzecz integracji cudzoziemców;
 52. ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.) oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 53. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 54. działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
 55. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
 56. działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 57. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
 58. działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 59. działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa
 60. działalność na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
 61. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia

 • 7 Rodzaje członkostwa

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Zwyczajnych,
 2. Wspierających,
 3.  
 • 8 Członkowie zwyczajni
 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna (obywatel polski lub cudzoziemiec mający miejsce zamieszkania w Rzeczpospolitej Polskiej) posiadająca pełną zdolność czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia;
 2. Kandydat na członka zwyczajnego, aby zostać przyjęty w poczet członków Stowarzyszenia musi mieć rekomendację trzech osób – aktualnych członków Stowarzyszenia.
 3. Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się poprzez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.
 4. Członek zwyczajny posiada następujące prawa:
  1) czynne i bierne prawo wyborcze do organów Stowarzyszenia – z wyjątkiem sytuacji opisanej w § 8 pkt. 2,
  2) prawo uczestniczenia w pracach prowadzonych przez Stowarzyszenie i we wszystkich przedsięwzięciach Stowarzyszenia,
  3) prawo zgłaszania wniosków i zapytań do Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej we wszystkich sprawach dotyczących Stowarzyszenia.
 5. Członek zwyczajny ma obowiązek:
  1) brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia,
  2) przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów organów Stowarzyszenia i innych uchwał organów Stowarzyszenia,
  3) dbać o dobre imię Stowarzyszenia oraz popularyzować jego idee,
  4) regularnie płacić składki członkowskie.
 • 9 Członkowie wspierający
 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową oraz złoży prawidłowo wypełnioną deklarację członkowską.
 2. Członek wspierający ma prawo uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia, a z głosem doradczym także w Walnych Zebraniach oraz w posiedzeniach Zarządu.
 • 10 Członkowie honorowi
 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Członek honorowy ma prawo uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia, a z głosem doradczym także w Walnych Zebraniach.
 • 11 Nabycie i utrata członkostwa
 1. O przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych albo wspierających Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały na podstawie pisemnej deklaracji kandydata.
 2. Godność członka honorowego nadaje, za zgodą kandydata, Walne Zebranie w formie uchwały na wniosek Zarządu.
 3. Utrata członkostwa zwyczajnego, wspierającego lub honorowego następuje w przypadku:
  1) złożenia Zarządowi pisemnego oświadczenia członka o rezygnacji z członkostwa,
  2) śmierci członka lub utraty przez niego zdolności do czynności prawnych,
  3) rozwiązania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie będącej osobą prawną,
  4) wykluczenia ze Stowarzyszenia.
 • 12 Upomnienie, zawieszenie w prawach członka, wykluczenie ze Stowarzyszenia
 1. Za nieprzestrzeganie Statutu za działanie sprzeczne z uchwałami organów Stowarzyszenia lub narażanie dobrego imienia Stowarzyszenia, Zarząd ma prawo udzielić członkowi upomnienia lub zawiesić w prawach członka na okres 1 roku, a w przypadku rażącego naruszenia postanowień Statutu – wykluczyć ze Stowarzyszenia.
 2. W przypadku nieusprawiedliwionego zalegania przez członka zwyczajnego, mimo pisemnego upomnienia Zarządu, z zapłatą składek za okres przekraczający 6 miesięcy, Zarząd ma prawo zawiesić prawa tego członka zwyczajnego na okres 1 roku lub wykluczyć ze Stowarzyszenia
 3. Zawieszenie w prawach członka lub wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Zarządu, której odpis jest doręczany osobie, której dotyczy, w terminie 14 dni wraz z uzasadnieniem.
 4. Od uchwały Zarządu o zawieszeniu w prawach członka lub wykluczeniu ze Stowarzyszenia przysługuje, w terminie 14 dni od dnia otrzymania odpisu tej uchwały, prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zebrania, którego uchwała jest w tym przedmiocie ostateczna.

Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia

 • 13 Organy Stowarzyszenia

Organami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie;
 2. Zarząd;
 3. Komisja Rewizyjna.
 • 14 Podejmowanie uchwał
 1. Uchwała organu Stowarzyszenia jest podejmowana zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania, chyba że niniejszy Statut stanowi inaczej.
 2. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw”, decyduje głos przewodniczącego zebrania.
 • 15 Zasady wyboru, kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 1. Wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywają się w głosowaniu jawnym.
 2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata.
 • 16 Walne Zebranie
 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
  1) ustalenie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia,
  2) rozpatrywanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, a w przypadku zebrania sprawozdawczo – wyborczego sprawozdań za okres minionej kadencji,
  3) udzielenie lub odmowa udzielenia, po rozpatrzeniu wniosku Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  4) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  5) nadawanie godności członka honorowego na wniosek Zarządu,
  6) ustalenie wysokości składek członkowskich,
  7) uchwalanie zmian Statutu,
  8) podejmowanie uchwały w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia,
  9) podejmowanie uchwał w innych sprawach.
 • 17 Zwoływanie zwyczajnego i nadzwyczajnego Walnego Zebrania
 1. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku, w ciągu pięciu miesięcy po upływie roku kalendarzowego, jako zebranie sprawozdawcze.
 2. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie z inicjatywy własnej lub na wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej jednej trzeciej liczby członków zwyczajnych lub co najmniej jednej trzeciej liczby członków wspierających, wyznaczając termin Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w ciągu 30 dni od daty wpływu wniosku w sprawie jego zwołania. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 3. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania, członkowie Stowarzyszenia powinni być powiadomieni przez Zarząd co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem obrad.
 4. Walne Zgromadzenie może skutecznie obradować w pierwszym terminie w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W drugim terminie, który może być wyznaczony nie wcześniej niż w godzinę później tego samego dnia, Walne Zgromadzenie może skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
 • 18 Zarząd
 1. Zarząd prowadzi sprawy Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami oraz reprezentuje Stowarzyszenie.
 2. Zarząd składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie.
 3. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa i dwóch Członków Zarządu.
 4. Do kompetencji Zarządu należy:
  1) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
  2) przedkładanie rocznego sprawozdania ze swej działalności podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania,
  3) uchwalenie rocznego planu pracy i budżetu, oraz nadzorowanie ich realizacji,
  4) zwoływanie Walnych Zebrań i proponowanie porządku ich obrad,
  5) wnioskowanie do Walnego Zebrania o nadanie godności członka honorowego,
  6) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
  7) reprezentowanie Stowarzyszenia i zaciąganie zobowiązań majątkowych,
  8) podejmowanie uchwał w innych sprawach określonych w Statucie.
 5. W przypadku rezygnacji z funkcji członka Zarządu, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej jednej trzeciej liczby członków zwyczajnych niezwłocznie zwołuje się Walne Zebranie celem uzupełniania składu Zarządu.
 6. Członek Zarządu nie może być skazany wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 • 19 Prace Zarządu
 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej, niż co cztery miesiące. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes, albo upoważniony przez niego Członek Zarządu.
 2. Zarząd może uchwalić regulamin działalności Zarządu.
 • 20 Zasady reprezentacji
 1. Osobami uprawnionymi do składania w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia są Prezes działający łącznie z jednym z Członków Zarządu
 2. Prezes upoważniony jest do samodzielnego podpisywania wszelkich dokumentów związanych z działalnością Stowarzyszenia, za wyjątkiem dokumentów zawierających oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia.

 

 

 • 21 Komisja Rewizyjna
 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie. Na pierwszym posiedzeniu w ciągu 14 dni od dnia wyboru Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
 2. Komisja Rewizyjna w zakresie swojej działalności nie podlega Zarządowi.
 3. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być:
  1) być członkiem Zarządu ani pozostawać z nim w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  2) skazany wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej albo delegowany przez niego członek Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 5. Za działalność w Komisji Rewizyjnej jej członkowie nie mogą pobierać wynagrodzenia.
 6. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1) kontrola działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem spraw finansowych oraz przestrzegania § 24 ust. 2, przeprowadzana co najmniej raz w roku, w pierwszym kwartale,
  2) przedstawianie na Walnym Zebraniu wniosków w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu,
  3) składanie sprawozdania ze swej działalności na Walnym Zebraniu,
  4) składanie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania z podaniem przyczyny i spraw pod obrady,
  5) przedkładanie Zarządowi wniosków i postulatów wynikających z przeprowadzonych kontroli działalności Stowarzyszenia.
  6) Pełnomocnikiem do podpisywania umów z członkami Zarządu jest Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, w innych przypadkach pełnomocnika wybiera Komisja Rewizyjna w drodze uchwały wg. Ust 4 w art. 11 Prawa o Stowarzyszeniach.
  7) W przypadku rezygnacji z funkcji członka Komisji Rewizyjnej na wniosek Zarządu lub co najmniej jednej trzeciej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia, niezwłocznie zwołuje się Walne Zebranie celem uzupełniania składu Komisji Rewizyjnej.

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia

 • 22 Składniki majątku

Majątek Stowarzyszenia tworzą:

 1. Ruchomości i nieruchomości będące własnością Stowarzyszenia,
 2. Środki pieniężne,
 3. Inne prawa majątkowe
 • 23 Źródła majątku
 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze:
  1) składek członkowskich,
  2) dotacji, darowizn, spadków, zapisów,
  3) dochodów z majątku Stowarzyszenia,
  4) ofiarności publicznej.
 2. Majątek Stowarzyszenia, w tym cały dochód, służy wyłącznie do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 • 24 Gospodarka finansowa
 1. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala Zarząd, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Pełnomocnikiem do podpisywania umów z członkami zarządu jest Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, w innych przypadkach pełnomocnika wybiera Komisja Rewizyjna w drodze uchwały wg. Ust 4 w art. 11 Prawa o Stowarzyszeniach.
 3. Zabrania się:
  1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  2) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
  4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 • 25 Rok obrotowy

Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Rozdział VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 • 26 Zmiana Statutu

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością dwóch trzecich liczby uprawnionych do głosowania przy obecności co najmniej połowy zwyczajnych członków Stowarzyszenia, po zasięgnięciu opinii członków wspierających.

 • 27 Rozwiązanie Stowarzyszenia
 1. Uchwałę w przedmiocie rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością trzech czwartych liczby uprawnionych przy obecności co najmniej połowy zwyczajnych członków Stowarzyszenia, po zasięgnięciu opinii członków wspierających.
 2. Uchwała w przedmiocie rozwiązania się Stowarzyszenia określi likwidatora, sposób likwidacji i cel na jaki ma być przeznaczony majątek Stowarzyszenia.

 

 

Zarząd Stowarzyszenia:

 

Prezes: Iwona Wróbel-Przebięda

Członek Zarządu: Wiesława Kobis
Członek Zarządu: Agnieszka Sieroń